1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. CHIA SẺ CỦA PHHS NGUYỄN TRẦN BẢO AN SAU 4 NĂM GẮN BÓ VỚI CLB
CHIA SẺ CỦA PHHS NGUYỄN TRẦN BẢO AN SAU 4 NĂM GẮN BÓ VỚI CLB
02.01.2024 Bình luận
CHIA SẺ CỦA PHHS NGUYỄN TRẦN BẢO AN SAU 4 NĂM GẮN BÓ VỚI CLB
“𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̉𝑜 (𝑐𝑜̂ 𝐿𝑎𝑛 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝐻𝑖𝑒̂́𝑢, 𝑐𝑜̂ 𝑌𝑒̂́𝑛). Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑌𝑒̂́𝑛 - 𝑐𝑜́ 1 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̛̀ 𝑙𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̂ 1 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 5𝐺2 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖.
𝑂̛̉ 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑔𝑖𝑎́o 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑎̣𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑐ℎ𝑖̉𝑛 𝑐ℎ𝑢 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑒̂̀ 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̀. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜́𝑛𝑔.
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 ℎ𝑜̣𝑐.
𝑆𝑎𝑢 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑖́𝑢 𝑙𝑜 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑜𝑎̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜́𝑚 ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝐻𝑖𝑒̂́𝑢 𝑘𝑒̂̉. 𝐿𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑢̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́ đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎̂𝑢 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦.
𝐶𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛, 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑐𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎” – Đó là những chia sẻ của phụ huynh con Nguyễn Trần Bảo An lớp 5G2 sau bốn năm gắn bó với CLB.
CLB rất xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của mẹ Bảo An và vô cùng trân quý tình cảm của phụ huynh và con dành cho CLB. Sự tin yêu của phụ huynh là động lực vô cùng lớn để các thầy cô và CLB cố gắng hơn mỗi ngày.
Chúc cô bé Bảo An ngoan ngoãn, chăm chỉ, đáng yêu sẽ học tập thật tốt và về đích thành công trong năm học cuối cấp này. ❤❤❤