1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP NHỮNG NĂM TRƯỚC CLB TOÁN HỌC MATHSPACE
ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP NHỮNG NĂM TRƯỚC CLB TOÁN HỌC MATHSPACE
25.05.2020 Bình luận
ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP NHỮNG NĂM TRƯỚC CLB TOÁN HỌC MATHSPACE

Phụ huynh tham khảo:

Khối 3:

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2017-2018

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2019-2020

 

Khối 4:

Toán nâng cao:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2016-2017

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2017-2018

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2019-2020

Toán Tiếng anh:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2017-2018

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2019-2020

 

Khối 5:

Toán nâng cao:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2016-2017

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2017-2018

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2019-2020

Toán Tiếng anh:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2016-2017

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2017-2018

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2019-2020

 

Khối 6:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2017-2018

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Tiếng anh năm học 2019-2020

 

Khối 7:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2018-2019

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2019-2020

 

Khối 8:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2018-2019

 

Khối 9:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2018-2019