1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP NHỮNG NĂM TRƯỚC CLB TOÁN HỌC MATHSPACE
ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP NHỮNG NĂM TRƯỚC CLB TOÁN HỌC MATHSPACE
25.05.2020 Bình luận
ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP NHỮNG NĂM TRƯỚC CLB TOÁN HỌC MATHSPACE

Phụ huynh và các con học sinh tham khảo:

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP CÁC NĂM HỌC TRƯỚC:

 

Khối 2 lên 3:

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2021-2022

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp năm học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA

 

Khối 3 lên 4:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2021-2022

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA

 

 

Khối 4 lên 5:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2021-2022

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA

 

Khối 5 lên 6:

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA

 

Khối 6 lên 7:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2021-2022

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA

 

Khối 7 lên 8:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2021-2022

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA

 

Khối 8 lên 9:

Đề kiểm tra xếp lớp Toán Nâng cao năm học 2021-2022

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năn học 2021-2022-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023

Đáp án đề kiểm tra xếp lớp Toán nâng cao năm học 2022 - 2023-ĐA

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024

Đề kiểm tra xếp lớp năm học 2023 - 2024-ĐA