1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. [TÀI LIỆU] BỘ ĐỀ CƯƠNG VÀ ÔN TẬP HỌC KỲ I CÁC KHỐI 3,4,5
[TÀI LIỆU] BỘ ĐỀ CƯƠNG VÀ ÔN TẬP HỌC KỲ I CÁC KHỐI 3,4,5
02.01.2023 Bình luận
[TÀI LIỆU] BỘ ĐỀ CƯƠNG VÀ ÔN TẬP HỌC KỲ I CÁC KHỐI 3,4,5
𝐂𝐋𝐁 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐨̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐈 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐋𝐁 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐨𝐚̣𝐧
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐨̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐨̂́𝐭, đ𝐚̣𝐭 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐚𝐨 𝐨̛̉ 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢:
LINK TÀI LIỆU (PH bấm vào từng khối lớp):